המשך לתוכן

תקנון

תקנון תחרות "Picanto Challenge" – טלקאר חברה בע"מ

1.                   כללי

1.1               טלקאר חברה בע"מ )"קיה"( מכריזה על תחרות Picanto Challenge
נושאת פרסים (להלן: "התחרות") בהתאם לכללים ולקריטריונים המפורטים בתקנון זה.

1.2               התחרות תפורסם באמצעות פרסום במדיה, כפי שקיה תמצא לנכון.

1.3               תקנון התחרות יפורסם בעמוד ה-Facebook של Kia Israel ("עמוד ה-Facebook")
עותק התקנון יהיה מצוי גם במשרדי קיה, וניתן יהיה לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

1.4               כל ההתייחסויות בתקנון זה הכתובות בלשון זכר הנן לנוחות בלבד ומתייחסות לזכר ולנקבה כאחד.

2.                   תקופת התחרות

2.1               התחרות תחל בתאריך ה-05.06.2017 בשעה: 10:00 ותסתיים בתאריך ה-12.06.17
בשעה: 23:59 ("התחרות").

2.2               במהלך תקופת התחרות, יוזמנו כל המעוניינים, אשר דבר התחרות הובא לידיעתם,
להיכנס לעמוד ה-Facebook וליטול חלק בתחרות בהתאם לאמור בתקנון זה ("המשתתף/המשתתפים").

3.                   אופן ההשתתפות בתחרות

3.1               ביום פתיחת התחרות יוצג בעמוד ה-Facebook פוסט התחרות בו יפורסם סרטון יחד עם הסבר על התחרות.

3.2               המשתתפים בתחרות יתבקשו להעלות תגובה בה יכתבו את מספר שחקני הכדורסל שלדעתם יכולים להיכנס יחד לקיה פיקנטו ובנוסף לציין כמה זמן עבר מהרגע שהשחקן הראשון נכנס לרכב ועד לסגירת כל חמש דלתות המכונית.

3.3               מבין כל התגובות שיועלו, תיבחר על ידי צוות השופטים, לפי שיקול דעתם הבלעדי, התגובה המדויקת ביותר למספר שחקני הכדורסל שנכנסו לקיה פיקנטו ולזמן שלקח לאותם השחקנים להיכנס לרכב וזאת על פי בדיקה שנערכה בתאריך 17.05.2017. התגובה המדויקת ביותר תזכה את המעלה בפרס כמפורט בסעיף ‎5.

3.4               במקרה ובו שני משתתפים ענו תשובה נכונה (בהתאם לתוצאות שנבדקו מראש), הגולש שהגיב קודם לפוסט הפייסבוק, הוא הזוכה.

4.                   תנאי הסף להשתתפות בתחרות

4.1               על המשתתפים להיות מעל גיל 18 ובעלי רשיון נהיגה בתוקף .

4.2               מובהר למען הסר ספק כי עובדי החברות הבאות וחברות הבת שלהן (לרבות עובדי קבלן) ובני משפחותיהם, אינם רשאים להשתתף בתחרות:

4.2.1                  קיה.

4.2.2                  זכייני קיה ועובדי זכייני קיה.

4.2.3                  משרד הפרסום – עשרים ושלוש קריאייטיב בע"מ.

לעניין סעיף זה, "בני משפחה" – אבא, אמא, אח, אחות, בן-זוג.

5.                   הפרס

5.1               הזוכה יקבל בשכירות מכונית קיה פיקנטו למשך סוף שבוע לבחירתו (עד ל-31.12.2017), בכפוף לזמינות הרכב בקיה ובכפוף להצגת רשיון נהיגה בתוקף וחתימה על טופס קבלת רכב הדגמה כמקובל בקיה.

5.2               הזוכה יקבל את הרכב ביום שישי עד השעה 14:00 ויחזיר אותו לאותו מקום בו הוא קיבל אותו יומיים לאחר מכן, ביום א׳, לא יאוחר מ-9:30.

6.                   אופן ההודעה לזוכה

6.1               הודעה לזוכה בדבר זכייתו תישלח באמצעות הפוסט בעמוד ה-Facebook  של קיה, בו הזוכה יתבקש לפנות לקיה בהודעה פרטית בעמוד ה-Facebook לקבלת הפרס עם פרטי ההתקשרות שלו ("הודעת הזכייה"). בהתאם לפרטים שיימסרו על ידי הזוכה, תבוצע שיחה טלפונית עם הזוכה ולאחריה יתואם מועד כאמור בסעיף ‎5.1.

6.2               במידה ולא ייענה הזוכה להודעת הזכייה, תועבר הזכייה לחזקת קיה, והיא זו שתחליט, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מה ייעשה עם הזכייה.

6.3               קיה תהיה רשאית לפרסם את שם הזוכה בעמוד ה- Facebookובאמצעי התקשורת השונים, לרבות באתר החברה, כפי שתמצא לנכון.

6.4               ההשתתפות בתחרות מהווה הסכמתם של כל המשתתפים בה לפרסום כאמור לעיל. קיה תוכל להשתמש בתוכן שהתקבל בכל אמצעי המדיה העומדים לרשותה ללא צורך בעדכון מראש של המשתתפים או תמורה נוספת מעבר לפרס.


7.                   תנאים נוספים

7.1               קיה שומרת לעצמה את הזכות להסיר מעמוד ה- Facebookכל תרשומת על פי שיקול דעתה הבלעדי לרבות במקרה של הפרת הוראות הדין ע"י המשתתף או הפרת זכויותיו של צד שלישי כלשהו ע"י המשתתף או אם נמצא על ידי קיה או מי מטעמה כי המשתתף בתחרות אינו ראוי להשתתף בה.

7.2               ההשתתפות בתחרות, מהווה הסכמה לכל תנאי התחרות.

7.3               המשתתף יהא מנוע מלהעלות כלפי קיה או מי מטעמה כל טענה או תביעה כלשהי בכל הקשור לתחרות, לרבות בגין כל נזק שנגרם לו עקב טעות, תקלה, איחור או כשל בהשתתפות בתחרות.

7.4               בכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות תקנון התחרות, תהא קיה רשאית לבטל את השתתפותו ולא תהא למשתתף כל טענה או תביעה כלשהי כנגד קיה או מי מטעמה בגין הפסקת ההשתתפות בנסיבות דנן.

7.5               הזכייה בתחרות הנה אישית והפרס לא ניתן להחלפה, להמרה בכסף או בשווה כסף, להעברה או להסבה לכל אדם אחר שאינו הזוכה.

7.6               על אף האמור, קיה תהא רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את זהות מקבל הפרס, לפי בקשתו המפורשת של מקבל הפרס המקורי.

7.7               למען הסר ספק מובהר, כי היה והפרס לא יחולק בעקבות העובדה שהזוכה לא עמד בתנאי כלשהו מתנאי הסף או עקב העובדה שהזוכה לא יגיב להודעת הזכייה או עקב העובדה שהזוכה ויתר על הפרס מטעמים השמורים עמו (במעשה או במחדל) – תהא קיה רשאית לערוך תחרות נוספת או לחלק את הפרס למשתתף אחר או לא לחלק את הפרס כלל, והזוכה שוויתר על הפרס או כל משתתף אחר בתחרות יהיו מנועים מלהעלות כל טענה או תביעה כלפי קיה או מי מטעמה בגין אי חלוקת פרס כאמור.

7.8               קיה תהא רשאית לערוך שינויים בכללי התחרות, לרבות שינוי הפרס, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

7.9               המשתתף נותן בזאת את הסכמתו ומצהיר כי קיה לא תחוב בכל חבות כלפיו בגין כל נזק שייגרם לו או למי מטעמו בעקבות ההשתתפות בתחרות או בעקבות פרסום שמו או דמותו בהתאם לכללי התחרות והוא מוותר בזאת וויתור מלא ומוחלט על כל טענה או תביעה מכל מין וסוג כלפי קיה או מי מטעמה.

7.10            קיה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לסיים או לשנות את תקופת התחרות, לשנות את הפרס בכל שלב של התחרות ולשנות את כללי התחרות בהודעה שתפורסם בעמוד ה- ה- Facebookבאמצעות תגובה לפוסט התחרות ועדכון פוסט מיוחד בעניין. המשתתף מסכים לכך שהודעה באתר הנ"ל תיחשב כהודעה מספיקה והולמת, ולא  תהיה לו כל טענה, בין היתר, בדבר סיום או שינוי כאמור.

7.11            המשתתף מצהיר ומסכים בזאת כי השתתפותו בתחרות הינה לצרכי שעשוע בלבד – תוצאות התחרות הינן סופיות, חלוטות, בלתי ניתנות לתביעה או לערעור ומחייבות, כי יתכן שיפלו טעויות בניהול התחרות, וכי בכל מקרה לא תהווה השתתפותו או אי השתתפותו בתחרות עילה לכל טענה או תביעה.

7.12            בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

7.13            התחרות נערכת על-ידי קיה, ולא על-ידי פייסבוק, ואין לפייסבוק כל קשר אליה.

7.14            המשתתף בתחרות מוזמן לברר פרטים או לבקש עזרה אודות תחרות זו בעמוד ה- Facebook.

בכבוד רב,

טלקאר חברה בע"מ