המשך לתוכן

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות חברת טלקאר בע"מ

מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך מתייחס לגברים ונשים כאחד.

גולש יקר! ברוך הבא לאתר הבית של קיה ישראל ("טלקאר"), אנו מודים לך על העניין שגילית בשירותינו ועל ביקורך באתר ("האתר"). מאחר שטלקאר מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר שהיא מנהלת ומפעילה, החליטה טלקאר לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתרים, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו. מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי טלקאר ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, וכיצד משתמשת טלקאר במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתרים או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתרים.

הסכמתך לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות

כל הנכנס לאתר לכל מטרה שהיא ("המשתמש"), מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לתקנון זה וכן לתנאי השימוש בו ("תנאי השימוש" או "התקנון") ולכל חוק או תקנה החלים על השימוש באתר, קרא אותם, הבין את האמור בהם ומסכים להוראותיהם, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה או תביעה או דרישה במישרין או בעקיפין, כנגד החברה או האתר או מי ממפעיליו או מי מבעליו או מי ממנהליו או מי מעובדיו או מי מטעמם. השימוש באתר מעיד על הסכמתך למדיניות פרטיות זו, וכן לתנאי השימוש של האתר ובהתאם לכל דין אשר חל או יחול על שימוש סביר באתר. אם אינך מסכים לאחד מהתנאים, אנא הימנע מהמשך השימוש באתר או פנה אלינו על-מנת שנוכל לסייע לך בדרכים חלופיות. שימוש במידע אודותייך ייעשה אך ורק בהתאם לחובות שבדין.

כללי

הכותרות לתנאי השימוש הן לצורכי נוחות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש הוראה כלשהי מהוראותיהן או תוקפן. הנך מצהיר כי הנך בעל הרשאה חוקית וכשיר משפטית על פי כל דין לעשות שימוש באתר בהתאם לתנאי השימוש. השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש בו כמפורט במסמך זה ולכל חוק או תקנה החלים על השימוש באתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, אנא הימנע משימוש באתר או פנה אלינו כדי שנוכל לסייע לך בדרכים חלופיות לשביעות רצונך.

השמירה על פרטיותך חשובה לנו ואנו מקדישים לה תשומת לב רבה. בעת שימוש בשירותי האתר נאסף עליך מידע. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, וכיו"ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתר. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד. הכל, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א – 1981 ("חוק הגנת הפרטיות"), וייעשה בהם שימוש על פי הוראות סעיף זה או על פי הוראות כל דין.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת (א) לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר (ב) לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר (ג) לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים (ד) לצורך פרסום מידע ותכנים (ה) כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך. המידע שישמש את טלקאר יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

איזה מידע אנחנו אוספים?

מידע אנונימי. בעת גלישתך באתר, נשמר אצלנו באופן אוטומטי מידע אנונימי מסוים, כגון שמו של ספק שירותי האינטרנט שלך, כתובת ה-IP שלך, תאריך ביקורך, משך הביקור, באילו עמודים ביקרת באתר וסוג הדפדפן בו נעשה שימוש.

COOKIES

האתר עושה שימוש ב"Cookies" ("עוגיות" או "קוקיס") באמצעותן נאסף מידע אנונימי לצורך התפעול השוטף והתקין של האתר, לאימות פרטים, אבטחת מידע וכדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות וכך להקל על שימושך באתר. נוסף על כן, ייתכן שהמידע שייאסף באמצעות העוגיות ישמש לצורך הצגת מודעות והצעות למוצרים ולשירותים שונים של טלקאר בעת ביקורך באתר או באתרים אחרים. אם אינך רוצה לקבל קבצי עוגיות, תוכל לחסום את האפשרות על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש. עם זאת, עליך לדעת כי חסימת אפשרות זו עשויה לגרום לכך שלא תוכל ליהנות מחלק מהפונקציות והשירותים שבאתר או באתרים אחרים, בהתאם להגדרות הדפדפן. כמו כן, בכל עת, באפשרותך למחוק את העוגיות ממחשבך. מוצע לעשות כן אם אתה משוכנע שאינך רוצה שאתר טלקאר והשירותים המוצעים בהם יותאמו להעדפותיך. הואיל והעוגיות לעיתים מקלות עלייך את הצורך להזין פרטים אישיים ונתוני זיהוי בכל ביקור מחדש באתר/ים, אזי יש להיזהר מלמחוק אותן, אלא אם דאגת לשמור את הפרטים המזהים הדרושים במקום ידוע ומאובטח.

מידע אישי מזהה

נתונים אישיים מזהים אודותיך יישמרו במאגרי טלקאר הרשומים על-פי חוק, אך ורק אם מסרת אותם מיוזמתך, ולפי הסכמתך באותן נסיבות, כגון הרשמה לאחד השירותים המוצעים באתר או כל פניה אחרת לטלקארהכרוכה במסירת פרטיך לצורך מתן השירות. כל פרט שתמסור ישמר לפי הוראות קפדניות שבחוק ובכפוף להסכמה שתינתן על-ידך בסמוך למסירת המידע.

שמירת המידע

המידע שתמסור בעת שימושך באתר והשירותים המוצעים בו, יישמר במאגרי המידע הרשומים של טלקאר, שבין מטרותיהם ניהול וייעול השירות והקשר עם לקוחות טלקאר, חברות בנות או חברות קשורות, לצרכים תפעוליים, שיווקיים, שמירת מידע חיוני ולצרכים סטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע, דיוור ישיר ופניות לצורך מימוש מטרות אלו בכפוף להוראות הדין, ובהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008. אינך נדרש למסור מידע זה לפי חוק, אך אם תבחר שלא למסור מידע במקום בו הוא נחוץ לתפעול שירות המוצע באתר, ייתכן כי לא תוכל ליהנות מחלקים מהאתר או משירותים אותם טלקאר מציעה בו.

שימוש במידע

טלקאר או מי מטעמה, מחויבת לשמור על הסודיות ועל חשאיות המידע שברשותה ולציית להוראות החוק. ככל שייאסף מידע אודותיך בעת השימוש באתר או אם תמסור מידע לטלקאר מיוזמתך באמצעות השירותים המוצעים באתר, טלקאר תשתמש במידע רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, ולמטרות המנויות להלן: (א) עיקר המידע שנאסף מעצם שימושך באתר הינו מידע סטטיסטי, אנונימי, שאינו מזהה אותך אישית, ונועד כדי להתאים את האתר ואת השירותים המוצעים בו להעדפותיך ולצרכיך (ב) הניהול התקין של האתר ותפעול השירותים המוצעים בו (ג) מתן שירות לקוחות וייעול ההתקשרות עם טלקאר (ד) ביצוע סקרים וסטטיסטיקות, ולצרכי שיווק – והכול בכפוף להסכמות שיתקבלו ממך לפי החוק, ולצרכים פנימיים של טלקאר, ללא מסירתו למפרסמים חיצוניים.

העברת המידע לצד שלישי 

נוסף על האמור לעיל, טלקאר לא תעביר את המידע אודותיך לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, על-פי חובה שבדין, ובמקרים הבאים: (א) אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים באמצעות האתר, יועבר לצדדים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת התהליך ומתן השירות (ב) מחלוקת משפטית או טענה או תביעה בינך לבין טלקאר, או אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין (ג) על-פי צו שיפוטי או על-פי דרישת רשות מוסמכת על-פי חוק (ד) כדי למנוע פגיעה חמורה בך או ברכושך או בגופו או רכושו של צד שלישי או בטלקאר (ה) במקרה של מיזוג תאגידי עם גוף אחר או מיזוג פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שמקבל המידע החדש יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו, על כל מגבלותיה ותנאיה (ו) בכל מקום באתר בו תינתן על-ידך הסכמה מפורשת לכך. ייתכן שחלק מהשירותים או מוצרים או פרסומות המוצגים באתר, מנוהלים על ידי שותפי מסחר ותוכן של האתר. ככל שכך, שירותים אלה מוגשים באמצעות מחשביהם של אותם שותפים ולא ממחשבי טלקאר. אם תשתמש בשירותים אלו, השימוש, לרבות מידע שעשוי להיאסף אודותיך עקב כך, כפוף למדיניות הפרטיות של מנהלי השירותים הללו ולא למדיניות הפרטיות של טלקאר. בהתאם, מומלץ לעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות שלהם.

דיוור ישיר אלקטרוני וחופש הבחירה

אנו מעוניינים לשלוח אליך מדי פעם מידע בדבר שירותיה ומוצריה של טלקאר. מידע כזה ישוגר אליך אך ורק אם נתת את הסכמתך לכך בעת השימוש באתר או עם הרשמתך לאחד השירותים המוצעים בו. בכל מקרה, בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ובכך למנוע את המשך קבלת המידע. למידע נוסף, אנא פנה לשירותי האתר. טלקאר לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית כאמור להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר, מידע סטטיסטי שיועבר ולא יזהה אותך אישית.

שינויים במדיניות הפרטיות

טלקאר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת. במקרה שכזה, השינוי יעודכן במסמך זה ויפורסם באתר. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים ומתן ההודעה על כך, יעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ועל כן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת.

זכותך לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, הנך, או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגר טלקאר ואף לבקש מטלקאר לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק או למחוק אותו ממאגר המידע. מידע הדרוש לטלקאר לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר טלקאר – יוסיף להישמר בטלקאר על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל טלקאר לכתובת: המסגר 32 תל אביב-יפו, או באמצעות טופס יצירת קשר.

האם האתר מאובטח?

טלקאר עושה כל שביכולתה, ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים, הכל באמצאות מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. על אף האמור, טלקאר אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.

שאלות, בקשות והערות

בכל עניין, שאלה או בקשה, אנא פנו אלינו באמצעות טופס יצירת קשר.