המשך לתוכן

תקנון מבצע קיץ

​תקנון פעילות בפייסבוק ובאינסטגרם – האלבום המשפחתי של קיה

טלקאר חברה בע"מ ("החברה" או "עורכת הפעילות") יבואנית רכבי קיה בישראל ("קיה"), מודיעה בזאת על עריכת פעילות בדף הפייסבוק של Kia Israel קיה ישראל ("דף הפייסבוק") ובעמוד האינסטגרם של Kia Motors Israel קיה ישראל ("עמוד האינסטגרם") בהתאם להוראות תקנון זה המפורטות להלן. השתתפות בפעילות כפופה לתנאי תקנון זה.

כל משתתף בפעילות המפורטת בתקנון זה מסכים, מאשר ומצהיר כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף והרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

1. הגדרות

 1. "משתתף" – כל אדם מעל גיל 18 הרשום בפייסבוק או באינסטגרם, הממלא אחר הוראות תקנון זה.
 2. "הפעילות" – שיתוף תמונה של המשתתף יחד עם רכב תוצרת קיה בלבד ("התמונה") בדף הפייסבוק או בעמוד האינסטגרם, במהלך תקופת הפעילות, כפי שתוגדר להלן.
 3. "דף הפייסבוק" – Kia Israel קיה ישראל – @Kia.Motors.Israel.
 4. "עמוד האינסטגרם" – @Kia.Israel.
 5. "הזוכה" – המשתתף עם התמונה הכי יצירתית ומרגשת, בהתאם לשיקול דעת החברה, אשר מילא אחר כל הוראות הפעילות והוראות התקנון, יהיה זכאי לקבל הפרס.
 6. "הפרס" – שובר אחד של Buy me על סך 500 ₪.
 7. "תקופת הפעילות" – הפעילות תתקיים בין התאריכים 11.7.19 – 25.7.19.

2. פרשנות

 1. הוראות תקנון זה מצטרפות לתקנון קיה ומדיניות הפרטיות שלה כפי שהם מופיעים באתר החברה. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לתקנונים או פרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות לרבות בעיתונות הכתובה, האלקטרונית או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 2. בתקנון זה השימוש הוא בלשון זכר נעשה לצורכי נוחות בלבד, אך הוא כולל גם פניה בלשון נקבה או רבים.

3. תקופת הפעילות

 1. הפעילות תיערך בכל יום בין התאריכים 11.7.19 – 25.7.19.
 2. החברה תהיה רשאית לשנות את משך הפעילות או תחילתו, וכן להוסיף או לשנות את הפרס לזוכה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לכל דין.

4. כללי

 1. כל משתתף רשאי לשלוח עד חמש (5) תמונות בלבד בכל תקופת הפעילות. במידה ומשתתף שלח יותר מ – 5 תמונות, התמונות שישתתפו בפעילות יהיו 5 התמונות האחרונות שהתקבלו.
 2. מספר הזוכים, לכל תקופת הפעילות, יהיה אחד (1) בלבד. החברה רשאית להגדיל את מספר הזוכים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 3. במקרה שהתמונה תהיה כנגד חוקי התנועה, כנגד כל חוק אחר במדינת ישראל, או כנגד תקנת הציבור לפי שיקול דעתה של החברה – החברה תהיה רשאית לפסול את התמונה מהשתתפות בפעילות.

5. פרטיות

 1. כל משתתף מצהיר כי כל הפרטים, התמונות והנתונים שהוא מוסר במסגרת הפעילות הינם נכונים, מדויקים ואינם מהווים הפרה של הוראות התקנון או כל דין.
 2. כל משתתף מצהיר ומאשר כי מסירת המידע האישי או כל מידע אחר במסגרת הפעילות, לרבות שיתוף התמונה ולרבות שיתוף מספר הרישוי של הרכב, נעשו באופן וולונטרי ומרצונו החופשי.
 3. כל משתתף מצהיר ומאשר, כי החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בתמונה ולפרסם אותה – בדף הפייסבוק, בעמוד האינסטגרם, ביצירת קולאז' של כל התמונות או כל שימוש אחר שתראה החברה לנכון.
 4. כל משתתף מצהיר ומאשר, כי במידה והוא יזכה בפעילות, החברה תהיה רשאית להשתמש במידע המופיע בדף הפייסבוק שלו לצורך יצירת קשר עם הזוכה או מי מטעמו, ככל והחברה תחפוץ בכך.

6. אחריות

 1. החברה לא תהא אחראית באופן כלשהו לכל טעות או תקלה בגינה תימנע ההשתתפות ממי שזכאי להשתתף בפעילות או ממי שנמנעה ממנו האפשרות למימוש ההטבה.
 2. למשתתפים, לרבות הזוכה, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לשינוי תנאי הפעילות או לפעולות בהן תנקוט החברה עקב תקלה או טעות או בקשר לכל נזק ישיר או עקיף, שיגרמו בגינם.
 3. המשתתף והרוצה להשתתף מסכים ומתחייב, כי כל תקלה, איחור וכד', שמקורם בין היתר במלחמה, שביתה, שיבושים במערכות התקשורת הטלפוניות והממוחשבות או כוח עליון, לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכו אותו בכל סעד, זכות או תרופה
 4. המשתתף והרוצה להשתתף מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר את החברה מכל דרישה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין לפעילות, לפרס או למימושו.

7. מימוש הפרס

 1. הזוכה מתחייב לספק לחברה כתובת למשלוח הפרס בתוך שבעה (7) ימי עסקים מיום הזכייה. יום הזכייה ייחשב כיום בו פורסמו תוצאות הפעילות בעמוד.
 2. זוכה המעוניין בכך, יכול לאסוף את הפרס באולם התצוגה המרכזי של "קיה" בתל אביב ("הסניף"), בכפוף להודעה מראש, ובתאום עם הגורם המתאים לכך. קבלת הפרס כאמור תהיה בהצגת תעודת מזהה בסניף.
 3. זוכה אשר לא סיפק לחברה כתובת למשלוח דואר ולא הגיע לאסוף את הפרס בתוך שלושים (30) ימים מיום הזכייה, לא יהיה זכאי לקבל את הפרס.
 4. החברה או מי מטעמה אינם מתחייבים למסירת הפרס לזוכה במועד או ביום או בשעה הנוחים לו.
 5. לא ניתן להחליף, להחזיר, להמיר או לשנות את הפרס או לקבל זיכוי תמורת הפרס או לשנות את צורת מסירתו בכל אופן שהוא.

8. שונות

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעכב או לבטל את מימוש הזכייה, מכל סיבה אשר יש בה על פי דין לעכב או לבטל את הזכייה.
 2. החברה רשאית לשנות, לתקן, להוסיף או להחסיר מהוראות תקנון זה בכל עת, ולהפסיק בכל עת את הפעילות או לבטל את הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת אף ללא הודעה מראש.
 3. חרגה החברה מהוראות תקנון זה במקרה או במקרים מסוימים, על פי שיקול דעתה, לא ייצור הדבר תקדים מחייב בכל צורה שהיא, ולא יהיה בכך כדי לחייב את החברה לפעול בדרך דומה בכל מקרה אחר.
 4. החברה שומרת על הזכות למחוק תכנים אשר הועלו על ידי משתתף, לפסול, להסיר או לחסום משתתף בגין כל פעולה שיש בה משום פגיעה בפעילות או בתדמיתה של החברה, הפרת זכויות יוצרים או זכות קניין רוחני אחרת, הפרת הוראות כל דין, פגיעה בפרטיות או העלאת תכנים פוגעניים. למשתמש לא כל תהיה טענה או תביעה כלשהי כלפי החברה בגין פעולת החברה כאמור.
 5. התמונה תהיה עם רכב תוצרת קיה בלבד.
 6. התקנון הרלוונטי הוא תקנון זה, כפי שיפורסם באתר החברה.

דילוג לתוכן