המשך לתוכן

תקנון אתר

תקנון אתר – תנאי שימוש 

מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך מתייחס לגברים ונשים כאחד.

גולש יקר! ברוך הבא לאתר הבית של קיה ישראל ("טלקאר"), אנו מודים לך על העניין שגילית בשירותינו ועל ביקורך באתר .

הסכמתך לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות

כל הנכנס לאתר לכל מטרה שהיא ("המשתמש"), מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לתקנון זה, קרא אותו, הבין את האמור בו ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה או תביעה או דרישה, במישרין או בעקיפין, כנגד טלקאר או האתר או מי ממפעיליו  או מי מבעליו או מי ממנהליו או מי מעובדיו או מי מטעמם. השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש לרבות "למדיניות הפרטיות" ובהתאם לכל דין אשר חל או יחול על שימוש סביר באתר. אם אינך מסכים לאחד מהתנאים, אנא הימנע מהמשך השימוש באתר או פנה אלינו על-מנת שנוכל לסייע לך בדרכים חלופיות. שימוש במידע אודותייך ייעשה אך ורק בהתאם לדין.

כללי

האתר מספק שירותים, מוצרים ומידע ("תוכן" או "תוכן האתר"). תוכן האתר אינו יכול לשמש בסיס לצורך קבלת החלטות כספיות, משפטיות, אישיות או אחרות. כל פעולה שנעשית על-ידך בהתבסס על תוכן זה נעשית לפי שיקול דעתך ובאחריותך בלבד. הנך רשאי להשתמש באתר ובתוכן למטרות פרטיות ואישיות בלבד. תוכן האתר אינו מעניק לך, בין אם באופן מפורש ובין אם באופן משתמע, כל זכות מלבד אלו המפורטות בהסכם זה.

השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש בו כמפורט במסמך זה ("תנאי השימוש" או "התקנון") ולכל חוק או תקנה החלים על השימוש באתר. המשתמש מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לתקנון ולמדיניות הפרטיות, קרא אותם, הבין את האמור בהם ומסכים להוראותיהם, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה או תביעה או דרישה, במישרין או בעקיפין, כנגד טלקאר או האתר או מי ממפעיליו  או מי מבעליו או מי ממנהליו או מי מעובדיו או מי מטעמם. השימוש באתר מעיד על הסכמתך למדיניות הפרטיות, וכן לתנאי השימוש של האתר ובהתאם לכל דין אשר חל או יחול על שימוש סביר באתר. אם אינך מסכים לאחד מהתנאים, אנא הימנע מהמשך השימוש באתר או פנה אלינו על-מנת שנוכל לסייע לך בדרכים חלופיות. שימוש במידע אודותייך ייעשה אך ורק בהתאם לדין.

הכותרות לתנאי השימוש הן לצורכי נוחות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש הוראה כלשהי מהוראותיהם או תוקפם. הנך מצהיר כי הנך בעל הרשאה חוקית וכשיר משפטית על פי כל דין לעשות שימוש באתר. כתנאי לשימוש באתר, הנך מתחייב כלפי טלקאר שלא לעשות שימוש באתר למטרה בלתי חוקית או לכל מטרה אסורה על פי התנאים. התמונות באתר, והצעות השימוש בכלי הרכב מיועדות להמחשה בלבד, והן אינן מהוות הבטחה או מצג משפטי באשר לתכונות המוצר.

 שימושים אסורים באתר

אינך רשאי לבצע את הפעולות או המעשים המפורטים להלן, אלא לאחר קבלת הרשאה כתובה מראש על-ידי טלקאר : (א) לעשות שימוש מסחרי באתר או בתוכן האתר (ב) להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו (ג) להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או תוכנה או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר (ד)להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (Iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באתר או מחסירים דבר כלשהוא (ה) לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות, או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר, לרבות באמצעים אוטומטיים (ו) לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר או להשתמש באתר או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד (ז) שימוש באתר או בתוכן האתר לשם יצירת מאגר מידע או לקט.

אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישתך לאתר ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית או פלילית על-פי כל דין.

זמינות האתר, מניעת גישה ואחריות טלקאר

טלקאר עושה מאמצים רבים כדי לספק לך חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה לאתר מעת לעת. טלקאר רשאית להתיר או לאסור את גישתך לאתר בכל זמן על פי שיקול דעתה הבלעדי ושומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות או להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, בכל זמן וללא מתן הודעה.

האתר ותוכנו ניתנים לשימוש כמות שהם (As Is) וטלקאר רשאית לשנות או למחוק כל תוכן באתר, הן אם מדובר בתוכן של האתר עצמו והן אם מדובר בתוכן שהועלה לאתר על-ידי משתמשים אחרים.  טלקאר אינה אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי לכל שינוי, הפסקה זמנית או הפסקה לצמיתות של פעילות האתר, השירותים המוצעים בו או תוכנו. כמו כן, טלקאר לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם או ייטען שנגרם לך או למי מטעמך כתוצאה משימוש באתר או מחוסר שימוש באתר. אף על-פי שטלקאר עושה את כל המאמצים כדי להציג באתר מידע מדויק ומהימן ככל שניתן, טלקאר אינה ולא תהא אחראית, במישרין או בעקיפין, לזמינות, אמיתות, מהימנות או מידת הדיוק של התוכן המופיע באתר. כל הסתמכות על האתר או תוכן האתר, נעשית לפי שיקול דעתך ובאחריותך בלבד. טלקאר לא תהא אחראית ולא תחויב בתשלום פיצוי או סעד בגין כל נזק, ישיר או עקיף, אשר עלול להיגרם משימושך באתר או הסתמכותך על מידע זה או אחר המצוי בו, ושימוש זה נעשה על אחריותך בלבד.

פרטיות באתר ומאגרי מידע

טלקאר מכבדת את פרטיותך ומחויבת לשמור על דיני הגנת הפרטיות. למידע נוסף על נוהלי הפרטיות של טלקאר באתר אנא ראה את מדיניות הפרטיות של טלקאר.

 קישורים לאתרים של צדדים שלישיים

ייתכן שתמצא באתר קישורים (לינקים) לאתרים אחרים. קישורים אלו מוצגים באתר לנוחיותך בלבד. קישורים אלו אינם בשליטתה של טלקאר והיא אינה מפקחת על תוכן האתרים המקושרים. ככל שהאתר מכיל קישורים אלו, אין בכך כדי להעיד על הסכמה או אחריות של טלקאר לתכנים המופיעים באתרים המקושרים או כדי להוות ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על ידי בעליהם. טלקאר אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שקיימים, או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין. למידע נוסף אנא ראה את מדיניות הפרטיות של טלקאר.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר ובתוכן האתר, לרבות העיצוב, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, תוכנות מחשב, מושגים, מידע סודי, סודות מסחריים, סימני מסחר וסימני שירות, זכויות יוצרים, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, תגליות, נוסחאות, מוניטין, רעיונות, שיפורים, מדגמים, מידע, חידושים, המצאות, ידע, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, יצירות ספרותיות, קובץ גרפי, שמות מסחריים, מידע טכני וכל זכות מקבילה או נגזרת לכל אחד מן האמורים לעיל – הינם של טלקאר בלבד, או של צד שלישי אשר העניק לטלקאר זכות שימוש בהם, והשימוש בהם על-ידך הינו אסור ללא קבלת רשות מפורשת מראש ובכתב מטלקאר. כל תוכן המצוי באתר, לרבות מלל, תמונות, גרפיקה, קבצי קול, קבצי אנימציה, קבצי וידאו ואופן ארגונם באתרי האינטרנט של טלקאר כפופים כולם לזכויות יוצרים והגנות אחרות של קניין רוחני ופרטיות. אין להשתמש, להעתיק, לשכפל, לשחזר, לעבד, להפיץ, להציג, להכניס שינויים, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור פריט מפרטי המידע המוצגים באתר או לפרסם תוכן מהאתר או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל או לעשות בו כל שימוש לצרכים מסחריים או פרטיים, על-ידך או על-ידי אחר מטעמך, ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב מטלקאר או להשתמש שלא בהתאם להיתר מפורש שניתן בתנאי שימוש אלה. חלק מתכני האתר עשויים אף להכיל מידע או סימנים או תוכן הכפופים לזכויות היוצרים של יצרנים או ספקים חיצוניים או חברות קשורות של טלקאר. אלא אם נאמר אחרת במפורש, כל הסימנים המופיעים באתרי האינטרנט של טלקאר כפופים לזכויות סימני המסחר של טלקאר, לרבות ולא רק לוחיות, שמות דגמים וכן לוגו טלקאר, סמליה וסמלי מותגיה.

שם המתחם של האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של החברה לצד שמות החברה, ובפרט סימן המסחר של טלקאר או קיה, בכל מקום, הינם קניינה הבלעדי של טלקאר או קיה. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת טלקאר בכתב ומראש.

גרסאות מוצר, מחירים ורישיונות

ייתכן כי חלק מהתוכן, המידע, הסימנים, התרשימים או התמונות הכלולים באתר ומתייחסים למוצרים או לשירותים המוצגים או מוצעים בו, הוכנו לצרכים כלליים עבור אתרי האינטרנט במדינות שונות ברחבי העולם. בהתאם, חלק מהמידע או היסודות הנלווים, אשר אינם זמינים בחלק מהמדינות, או שנועדו כדי לספק את דרישות השוק המקומי או את הרשויות המפקחות באותן המדינות, עשוי להיות זמין רק במפרטים או תצורות אחרות. אם הינך מעוניין בכלי רכב מכל דגם או צבע או בכל חלופה או אביזר המופיעים באתר האינטרנט אך אינך בטוח ביחס לזמינותו או מפרטיו בישראל, אנא פנה לטלקאר או לסוכן המקומי המורשה בקשר למוצר המתאים, לצורך קבלת מידע עדכני. המחירים, ככל וקיימים כאלה, המפורסמים מתעדכנים מעת לעת וכפופים לשינויים ללא כל הודעה. יובהר כי אין בשום תוכן או מידע הכלולים באתר כדי להעניק בכל אופן או לפרש כאילו מוענק בכל אופן רישיון או אישור או זכות כלשהם לאדם או לגוף או לחברה בקשר לקניינה הרוחני של טלקאר או של קיה, והמידע והתוכן המוצגים באתר.

אבטחת מידע

טלקאר עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את האתר, את התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. ההתקשרות בין המחשב של המשתמש או המבקר באתר לבין מחשבי טלקאר מאובטחת באמצעות שיטות הצפנה מקובלות, בהתאם לתקנים הנהוגים. כמו כן, טלקאר נוקטת באמצעים סבירים להגנה על האתר ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולו ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות, פרצות או האזנות בלתי מורשות. על אף האמור, טלקאר אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע או לתוכן המאוחסן בהם. לפיכך, מובהר בזאת כי טלקאר לא תהא אחראית ולא תישא בכל אחריות במקרה של חדירה או פריצה או נזק כלשהוא שנגרם בשל שימוש באתר או בתוכנו או בשירותים המוצעים בו, על-ידי המשתמש באתר או מי מטעמו. למידע נוסף על אבטחת המידע או על ההגנה על מידע שנאסף או נשמר אודותייך או אודות השימוש שלך באתר, ככל שקיים, ראה את מדיניות הגנת הפרטיות של טלקאר באתר.

תחום שיפוט

על כל שימוש באתר או על כל תביעה, דרישה או בקשה הנובעים משימוש זה או מכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט יהיה בבית המשפט לו הסמכות בתל-אביב, ישראל בלבד, והדין המהותי והפרוצדוראלי שיחול יהיה הדין הישראלי.

הגבלת שימוש

אתר זה מוגן תחת הדין הישראלי והדין הבינלאומי הרלוונטי (מבלי לגרוע מהאמור בפרק הרלוונטי לתחום השיפוט). תנאי שימוש אלו אינם מעניקים זכויות או רישיון לעריכת שינויים או התאמות באתר זה או באפליקציות או בתכניהם בין שהם נצפים, מורדים מן האתר או בעלי גישה אחרת, אלא בהתאם לאמור בתנאי שימוש אלה. הנך מתחייב בזאת שלא לעשות כל שימוש לא חוקי או המנוגד לתנאי שימוש אלה ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנך מסכים בזאת שלא: (א) לשנות, לשכפל, לשחזר, להעתיק, להפיץ עותקים, לפרסם, לחקות או לטפל בתוכנות הנלוות (ב)  לייצר עבודה נגזרת מהתוכנות הנלוות או מהתוכן (ג) לעקוף, לשנות, להתערב או לסכל רכיבי בטיחות שמגנים על החומרה או התוכנות הנלוות או התוכן הדיגיטלי (ד) לעשות שימוש ברובוט, עכביש, סורק או באמצעים אוטומטיים אחרים כדי לגשת או להכין מפתח (אינדקס) אל התוכן הדיגיטלי (ה) להשכיר, להשאיל, לחכור, לתת רישיון משנה, לשכפל, להציג להפיץ או לעשות שימוש בתוכן הזמין לצד ג'.

ציות לתנאים ושיפוי

הינך מתחייב בזאת לציית לכל חוק או תקנה העשויים לחול על שימושך באתר או בתוכנו, לרבות תנאי שימוש אלו. כמו-כן, הינך מתחייב לשפות את טלקאר או מי מטעמה בגין כל נזק, תשלום או הוצאה שיגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית או מסחרית, שכ"ט עו"ד והוצאות משפט סבירות, בגין כל טענה, דרישה או תביעה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש פסול או בלתי חוקי על-ידך באתר או בתוכנו, לרבות הפרת תנאים אלו. הנך מתחייב בזאת לשפות את טלקאר במלואה, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בגין כל פסק דין, או הרשעה, או החלטה של רשות מינהלית או שיפוטית או מעין שיפוטית אשר יחייב את טלקאר לשאת בעונש או פיצוי, אשר ניתנו כתוצאה מהפרת תנאי השימוש של הסכם זה על ידך או אחר מטעמך.

שינויים בתנאי השימוש

טלקאר שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק או להוסיף על תנאי שימוש אלו בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת או בדיעבד. כל תוספת או שינוי שנעשה באתר, בתוכן האתר או בתנאים אלו יחייבו אותך עם המשך שימושך בו. לפיכך, אנו ממליצים לך לעיין בתנאים אלו מעת לעת. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים מעיד על הסכמתך לשינויים אלו. ככל שאינך מסכים לשינויים אנא הימנע מהמשך שימוש באתר או פנה אלינו לסיוע למציאת פתרונות חלופיים.

תנאי השימוש אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל קשר משפטי או עסקי של שותפות או שליחות או עובד-מעביד בינך לבין טלקאר. אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר. תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בינך לבין טלקאר בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.

יצירת קשר

בכל עניין, שאלה או בקשה, אנא פנו אלינו באמצעות תיבת צור קשר באתר

whatsapp דילוג לתוכן